Modele egzogeniczne

MODELE wzrostu egzogenicznego wykorzystują neoklasyczną, agregatową funkcję Produkcji. Różnią się między sobą jedynie przyjętą postacią tej funkcji. Najprostszym Przykładem modelu endogenicznego, qui jednocześnie obrazuje jego Główne założenia, Jest modèle AK. Modèle Ten zakłada Stały, Dodatni List poziom Technologii oraz traktuje kapitał jako oddziałem czynnik Produkcji. W efekcie poziom Produkcji jest proportionnellement cjonalny do zasobu Tak rozumianego kapitału. Dla analizy wzrostu gospodarczego w modelu AK fondamentalne znaczenie ma określenie wielkości oszcz, ności, de l`ICH wzrod powoduje też przyspieszenie Tempa wzrostu gospodarczego. Wzrouille oszczde ności wynika natomiast z obniżenia poziomu STOPY dyskontowej a także z obniżenia elastyczności krańcowej użyteczności konsumpcji. Analogiczny efekt wywołuje podniesienie poziomu Technologii. MODELE endogeniczne wzrostu kładą nacisk na efekt pośredni polegaj na tym, że wzfrost inwestycji w jednej firmie przyczynia się ne globalnego wzrostu Produkcji poprzez Zwiększenie Ogólnego poziomu wiedzy je kwalifikacji.

Egzogeniczne MODELE wzrostu gospodarczego nazywane są także neoklasycznymi, podażowymi, Bądź długookresowymi. Jak pokazują Dane empiryczne, Teoria Stoi Jednak w sprzeczności z praktyką. Okazało się bowiem, że występuje dodatnia długookresowa zależność między inwestycjami a tempem wzrostu Produkcji par habitant. W związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia alternatywnych modeli lepiej oddających rzeczywiste Procesy zachodzące w gospodarce. Funkcję te spełniły MODELE endogeniczne, które nie przyjmowały STOPY postępu travaille Ani STOPY oszczà ności/inwestycji jako danej. Egzogeniczny i endogeniczny są à wyrazy łacińskiego pochodzenia oznaczające: egzogeniczny-pochodzący z zewnątrz, endogeniczny-pochodzący z wewnątrz, miejscowy. W naukach geograficznych, un także w socjologii są une ton est proche Częściej traktowane jako synonimy pojęć autochtonizm i allochtonizm. Endogeniczne MODELE wzrostu gospodarczego à MODELE, w których Postęp techniczny (rozumiany jako akumulacja wiedzy Naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego) jest przede wszystkim skutkiem decyzji Inwestycyjnych konsumentów i producentów, którzy zawsze postępują racjonalnie. Trzecim podmiotem podejmującym decyzje o alokacji kapitału jest Państwo, realizujące określoną, długookresową politykę ekonomiczną.

W modelach tych przyjmuje się założenie o wewnętrznym charakterze STOPY postępu technicznego, qui wynika z celowych inwestycji podmiotów. Również endogeniczne jest pochodzenie STOPY oszcz, ności/inwestycji, która kształtuje się na takim poziomie, par maksymalizować sumę użyteczności konsumpcji typowego podmiotu w gospodarce. W geografii fizycznej Procesy kształtujące rzeźbę terenu mają Zarówno Charakter zewnętrzny-egzogeniczny, NP. działalność człowieka, czynniki atmosferyczne-Jak i Wewnętrzny-endogeniczny, NP. działalność wulkaniczna, Ruchy górotwórcze itp. Źródło: M. baczwarow, A. suliborski, kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003, w praktyce protektoraty byly traktowane Jak Kolonie, w których regionów terytorialne miały większą samodzielność.